• vi en

Dự án

Nhà máy Nestle

Nhà máy Nestle

Đồng Nai

Nhà máy NTPM

Nhà máy NTPM

Bình Dương

Nhà máy Jotun

Nhà máy Jotun

Bình Dương

Nhà máy Marrigot

Nhà máy Marrigot

Đồng Nai

Nhà máy Mapletree

Nhà máy Mapletree

Bắc Ninh

Nhà máy Intel

Nhà máy Intel

TP. Hồ Chí Minh

Khách sạn BAY

Khách sạn BAY

TP. Hồ Chí Minh